سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مژده ایرانمنش پاریزی – دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان،ایران
حسین مطهری نژاد – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان،ایران

چکیده:

پیشرفت تحصیلی از مهمترین نتایج نظام آموزشی هم برای فرد و هم برای جامعه به حساب می آید و لذا با توجهبه اینکه شناسایی عوامل تاثیر گذار بر محیط یادگیری، شرایط مناسب را برای تربیت افراد باسواد و خلاق فراهم می کند.به خصوص علوم پزشکی با صرف هزینه های بسیار بالا باید نیروی انسانی کارآزموده را برای عرضه مراقبت هایبهداشتی و درمانی تعلیم دهد. با توجه به وجود تفاوت در مدرسین، دانشجویان و سیستم آموزشی این پژوهش با هدفشناسایی عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی از دیدگاه دانشجویان در دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاهعلوم پزشکی کرمان انجام شد.یافته ها: کل افرادی که پاسخ های آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت شامل ۱۲۰ نفر هستند. از بین حیطه (فردی، آموزشی ،محیطی، اجتماعی و اقتصادی) بیشترین تاثیر بر پیشرفت تحصیلی را عوامل اقتصادی با ۰/۷۵ درصد و بیشترین تاثیر منفی را عوامل فردی با ۳۱/۷ درصد دارند.در یک اولویت بندی کلی بیشترین تاثیربر پیشرفت تحصیلی به ترتیب عوامل اقتصادی،عوامل آموزشی،عوامل اجتماعی،عوامل محیطی و در نهایت عوامل فردی دارند. نتیجه گیری: عوامل اقتصادی، عوامل آموزشی،عوامل اجتماعی،عوامل محیطی و فردی به نحوی در وضعیتتحصیلی دانشجویان موثر اند.از میان عوامل فردی علاقه به رشته تحصیلی،از میان عوامل آموزشی کیفیت بالای تدریساساتید،از میان عوامل محیطی بالا بودن رتبه دانشگاه محل تحصیل،از میان عوامل اجتماعی تفریح و گردش و از میانعوامل اقتصادی مناسب بودن وضعیت مالی خانواده موثرترین متغیرها بر پیشرفت تحصیلی هستند.