سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

سوده قوامی – کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران
نرگس ایمانی پور – استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
جهانگیر یداللهی فارسی – استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده:

ارزیابی اثربخشی برنامه های آموزشی،یکی ازمهمترین مراحل فرایندآموزشی می باشد. تلفیق دوحوزه نوپای مدیریت کارآفرینی وآموزشی الکترونیکی درکشور،ضرورت اجرای یک ارزیابی همه جانبه ازعوامل وعناصرتشکیل دهنده دوره آموزش الکترونیکی مدیریت کارآفرینی راروشن مینماید. هدف ازپژوهش حاضرشناسایی عوامل موثردرارزیابی اثربخشی دوره آموزش الکترونیکی مدیریت کارآفرینی دردانشگاه تهران با استفاده ازالگوی زمینه-درونداد-فرایند- برونداد (CIPP) است. این تحقیق ازمنظرهدف کاربردی،وازمنظرگردآوری دادههاواطلاعات ازنوع کیفی وبه صورت اکتشافی میباشد. دادههای تحقیق با استفاده ازمصاحبه نیمه ساختاریافته باتیمی متشکل از ۱۱ نفر از خبرگان جمع آوری شده است. براساس یافته های حاصل از این تحقیق، ۵ عامل دروندادی شامل دانشجویان؛اعضای هیأت علمی؛تجهیزات وامکانات؛برنامه درسی ودوره آموزشی؛وبودجه، ۴عامل فرایندی شامل دانشجویان؛اعضای هیأت علمی؛فرایندیاددهی-یادگیری وفرایندپشتیبانی وبرقراری امورودانش آموختگان به عنوان محصول این دوره شناسایی گردید.