سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

زهره معتمدی نیا – دانش آموخته ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

امروزه معضلاتی چون افزایش گرمای جهانی تغییرات جوی حاصل از اثرات گازهای گلخانه ای فرسایش زمین های کشاورزی آلودگی آب و هوا و … سبب شده است تا بکارگیری ابزارها و شیوه های نوین آموزشی به عنوان الزامی جهت آگاهی از ماهیت بحرانهای زیست محیطی تخفیف و مقابله با آنها مطرح گدد هدف این پژوهش شناسایی عوامل موثربرکاربرد فناوریهای نوین اطلاعاتی درآموزشهای زیست محیطی توسط مالکان و مدیران بنگاه های کوچک و متوسط بخش کشاورزی استان کرمانشاه با تکیه برتئوری رفتار برنامه ریزی شده است برای انتخاب نمونه ها از روش نمونه گیری طبقه ای استفاده شد ۱۳۰=n جهت گردآوری اطلاعات از نسخه ی اصلاح شده پارادایم نوین محیطی و پرسشنامه ی تعدیل شده سواددیجیتال دانشگاه واشنگتن استفاده گردید. یافته ها نشانداد که نگرش زیست محیطی و آشنایی با web عوامل تاثیر گذار برقصد کاربرد ICT درآموزشهای زیست محیطی می باشد افزون براین قصد کاربرد ICTدرآموزشهای زیست محیطی نیز دارای ارتباطی مثبت و معنی دار با متغیر کاربرد ICT درآموزشهای زیست محیطی می باشد.