سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی صنایع و سیستم

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی دادخواه – کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان

چکیده:

تحقیق حاظر از نظر ماهیت و روش، توصیفی است. با توجه به حجم جامعه ۱۵۰ واحد آماری بوده، حجم نمونه ۱۰۸ واحد انتخاب شد. با توجه به اینکه تحقیق حاضر از نظر جمع آوری اطلاعات دارای خصوصیات کتابخانه ای و میدانی است با مطالعه کتب مربوطه و مشاوره با افراد دارای تجربه در این زمینه و جستجو در اینترنت اقدام به تدوین پرسشنامه گردید. پس از جمع آوری پرسشنامه ها با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس برای آزمون فرضیه ها از تی استیودنت تک متغیره و برای رتبه بندی عوامل از میانگین داده ها و آماره فریدمن استفاده گردید. در نهایت پس از میانگین داده ها و آماره فریدمن اقدام شد.