سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدتقی تقوی – رئیس اداره قرآن، عترت نماز اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان
ناهید بهاری – کارشناس اداره قرآن، عترت نماز اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان
محمد عربان – کارشناس اداره قرآن، عترت نماز اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان- دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
فاطمه رحیم پور – دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

چکیده:

هدف اصلی این تحقیق شناسایی عوامل موثر بر جذب کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان به اقامه نماز میباشد. روش انجام پژوهش حاضر توصیفی از نوع پیمایشی است. همچنین جامعه آماری شامل کلیه کارکنان اداره کل میباشد. ابزار گردآوری داده ها در این تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته می باشد.داده ها با استفاده از آزمون های خی دو، فریدمن و … به کمک نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شد.نتایج نشان داد که، تنها عامل آشنایی با نماز، ۴۹/۳۰۷% تأثیرگذاری را در جذب کارکنان به نماز به خود اختصاص داده است.