سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای مباحث نوین در حسابداری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

اعظم سگوندپور – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی،آموزشکده فنی و حرفه ای سماء،دانشگاه آزا
سعید احمدی نیا – کارشناس ارشد حسابداری و مدرس دانشگاه
فاطمه لوادار – مدرس دانشگاه

چکیده:

تحقیق حاضر به بررسی عوامل موثربرآسیب پذیری بازار سرمایه ایران از دید پرسنل و کارگزاران فعال درتالار مناطق شرکت بورس اوراق بهادارتهران می پردازد جامعه آماری این تحقیق کلیه پرسنل و کارگزاران فعال درتالار مناطق شرکت بورس اوراق بهادار تهران می باشند که از بین آنهاتعداد ۹۱نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید جهت آزمون فرضیه ها از روشهای آمارتوصیفی آزمون T تک متغیره تحلیل واریانس یک راهه آزمونهای تعقیبی شفه و LSD و روشهای آلفای کرونباخ و تنصیف استفاده شده است نتایج تحقیق نشان میدهد که عدم گسترش شبکه معاملات الکترونیک عدم تنوع ابزارهای مالی عدم گسترش فرهنگ و ارتقا دانش سهامداری وجود محدودیت های سرمایه گذاری خارجی عدم توسعه سازمانهای خود انتظام تعداد اندک شرکت های پذیرفته شده دربورس نارسایی قوانین چیرگی شبکه بانکی دربازار سرمایه و عدم حضور گسترده تحلیلگران برآسیب پذیری بازار سرمایه ایران تاثیر دارد ولی مدیریت دولتی و نوپای سازمان بورس اوراق بهادار برآسیب پذیری این بازار تاثیر ندارد.