سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدرضا شامسیری – کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

چکیده:

این مقاله به بررسی عوامل موثردربهرهوری نیروی انسانی درشرکت توزیع نیروی برق اهواز پرداخته شده است هدف ازاین پژوهش تعیین عوامل موثربربهره وری منابع انسانی و تعیین میزان تاثیر و اهمیت هردسته از عوامل فردی شغلی سازمانی و محیطی بربهره وری منابع انسانی بودها ست این پژوهش را باید از نوع تحقیقات توصیفی زمینه یاب قلمداد نمود جامعه آماری آن را مدیران مسئولان و کارکنان شرکت توزیع نیروی برق اهواز تشکیل داده اند ابزار نظرسنجی دراین تحقیق پرسشنامه بوده است که براساس آن نظر مدیریان مسئولان و کارکنان درباره عوامل موثردراثربخشی مورد ارزیابی قرارگرفته است سوال اصلی تحقیق این بود که آیا عوامل فردی شغلی سازمانی و محیطی دربهره وری منابع انسانی موثرند و اینکه آیا بین نظرات مدیران و کارکنان با میزان تحصیلات و سنوات مختلف خدمت دررابطه با عوامل یاد شده تفاوت معنی داریوجود دارد؟ تجزیه و تحلیل داده ها دردو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام گرفت.