سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مصیب پهلوانی – دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
رضا روشن – دانشجوی دکتری اقتصاد
فرزاد کرمی – دانشجوی کارشناسی اقتصاد

چکیده:

این مقاله به بررسی وجود همبستگی بین توریسم و سرمایه گذاری حمل و نقل و تولید ناخالص داخلی استان سیستان و بلوچستان با استفاده از داده های موجود دردوره برنامه های سوم و چهارم توسعه ۱۳۸۸-۱۳۷۹ می پردازد دراین مقاله ابتدا سه فرضیه به صورت بین تعدادگردشگران خارجی و سرمایه گذاری انجام شده دراستان دردوره برنامه های سوم و چهارم رابطه معناداری وجود ندارد بین تعدادگردشگران و تولید ناخالص داخلی استان دردوره برنامه های سوم و چهارم رابطه معناداری وجود ندارد و بین تعداد گردشگران خارجی و شاخص نرخ حمل و نقل استان دردوره برنامه های سوم و چهارم رابطه معناداری وجود ندارد مطرح شدها ست سپس با استفاد هاز نرم افزار spss17 فرضیه های فوق مورد آزمون قرارگرفته است نتایج آزمونهای اماری که برمبنای شاخص همبستگی پیرسون و آماره t- استیودنت صورت گرفته است بیانگر آن می باشند که فرضیه های فوق درسطح معنی داری ۵ درصد رد می شوند.