سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

جمشید سالار – استادیار دانشگاه پیام نور
رضا عسکری رباطی – کارشناس ارشد مدیریت اجرایی
مجید خداشناس گل افشانی – کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

چکیده:

هدف کلی این پژوهش شناخت رابطه بین کارافرینی گروهی و اصول تعاون با یکدیگر و ارتباط هرکدام از آنها با موفقیت تعاونی ها است نمونه آماری این تحقیق را تعاونیهای برتر استان مازندران درسال ۸۹ تشکیل میدهند که جهت انجام مقایسه ۳۵۲ تعاونی نیز از سایرتعاونیهای استان بصورت تصادفی انتخاب گردیدها ست این تحقیق به روش میدانی انجام شده است که ۳۵۲ عدد پرسشنامه دررابطه با میزان موفقیت شرکت های تعاونی و عوامل موثر برشرکت های تعاونی دررابطه با کارافرینی گروهی از مدیران اصلی تعاونی ها تکمیل شده است روشهای آماری این تحقیق که با کمک نرم افزار sPSS انجام شده است استفاده ازآزمون ضریب همبستگی پیرسون با توجه به ماهیت متغیرها می باشد.