سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعید آفتابی حسین – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی

چکیده:

درسالهای اخیر مطالعات بسیاری برروی ارتباط بین رخدادهای تصادفات در انواع راه های درون شهری و برون شهری با متغیرهای جریان ترافیک مشخصات طرح هندسی شرایط محیطی و نظایر آن انجام یافته است دراین مطالعات توجه چندانی به بزرگراه های درون شهری نشده استدراین پژوهش براساس مشاهدات ۳ ساله تصادفات در سه بزرگراه درون شهری تهران چگونگی رفتار رانندگان از یک سو و نیز متغیرهای طرح هندسی شامل L طول مسیر مستقیم ۱/R انحنای قسمتهای قوسی، L.s شیب طولی مسیر و نیز متغیرPHV متغیرترافیک ساعت اوج به عنوان متغیر جریان ترافیک از سوی دیگر مهمترین عوامل موثر بروقوع تصادفات ارزیابی شده است.