سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

زهره دهدشت –

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثربرانضباط اداری اموزشی و مالی مراکز تربیت معلم اهواز صورتگرفته است ازبین کارکنان مراکز اهواز کارکنان اموزشی و اداری ۲مرکز تربیت معلم بصورت تمام شمار مورد بررسی قرارگرفتند ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بوده که روایی آن بصورت روایی صوری توسط برخی استادان دانشگاه شهیدچمران تایید شد و پایایی آن ۸۲% = α بدست آمد نتایج حاصل ازپژوهش نشان میدهد که ازدیدگاه کارکنان این مراکز احساس نابرابری میان حجم کاروحقوق دریافتی و انعطاف ناپذیری روابط میان مدیریت و کارکنان موثرترین عوامل درعدم حاکمیت انضباط اداری می باشد همچنین نامناسب بودن تقویم اموزشی و بی علاقگی مدرسان دراستفاده ازراهنمایی های مشاوران مهمترین عوامل بی انضباطی های اموزشی برشمرده شده اند نداشتن منابع مالی مستقل و درامدهای اختصاصی برای مراکز و بودجه ناکافی و مدیریت نامناسب آن ازتاثیر گذارترین عوامل برعدم حاکمیت انضباط مالی درمراکز شناخته شد