سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

حسن ذوقی – دکترای راه و ترابری، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد
مجتبی حاجعلی – کارشناس ارشد راه و ترابری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران- جنوب
محمدرضا ملک – کارشناس ارشد راه و ترابری، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس

چکیده:

سوانح جادهای یکی از مهمترین عوامل تهدید سلامت عمومی کشور و بلکه یکفاجعه ملی است. بررسیها نشان میدهد که به لحاظ شاخصهای مختلف، ریسکسوانح ترافیکی و تلفات ناشی از آن در کشور ما درسطح بسیار بالایی قرار دارد. به عنوان شاهدی بر این مدعی، شاخصریسکسلامتی و شاخصریسک ترافیکدر سال ۱۳۸۳ به ترتیب برابر ۳۸ /۷,۲۲/۷ بوده است[ ۱]. در تصادفات رانندگی عابرین پیاده از کمترین سطح حفاظت برخوردارند از این رو در تصادفات بیشترین آسیب را متحمل میشوند و درصد جراحات و تلفات بسیار بالایی را به خود اختصاصمیدهند. از این رو در این مقاله سعی بر آن است تا با بررسی سوانح ترافیکی مربوط به این گروه آسیبپذیر از کاربران راه، عوامل مؤثر بر ایمنی عابرین پیاده شناسایی شده و همچنین راهکارهایی جهت ارتقای ایمنی این گروه از کاربران راه ارائه گردد.