سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نسیم عادلی – دانشجوی کارشناسی ارشد سابق دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
مصطفی درویش نیا – عضوهیأت علمی گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان
علی دهقانی – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان

چکیده:

حبوبات از محصولات مهم تأثیرگذار در تعادل زیست محیطی در مقوله کشاورزی می باشند، بطوریکه از نظر تغذیه خاک، با تثبیت ازت جوّ در خاک و قرار گرفتن این محصولات در برنامه تناوب با کشت غلات به ویژه گندم، مقدار نیاز به مصرف کودهای- شیمیایی را کاهش می دهد. علی الخصوص در مورد نخود که مقاومت به خشکی نسبتاً بالایی نیز داراست. در سال زراعی ۰۹ ۱۳۱۱ به منظور شناسایی گونه های فوزاریوم جدا شده از ریشه و طوقه نخود در استان لرستان از مزارع نخود مناطق مختلف استاننمونه برداری شد. نمونه های مشکوک به آلودگی به آزمایشگاه منتقل و از قسمت های ریشه و طوقه ۰۹ جدایه قارچ فوزاریوم بدستآمد و پس از خالص سازی قارچ ها براساس مشخصات مرفولوژی ۱ گونه شناسایی گردید. که گونه F. solani ب یشترین فراوانی ) ۰۹ درصد( و گونه F. equiseti کمترین فراوانی ) ۱ درصد( را داشتند و نخود برای گونه های F. scirpi ، F. equiseti ، F. longipes ، F. acuminatum و F. javanicum به عنوان میزبان جدید در ایران معرفی می شود و گونه ی Fusarium sp. برای اولین بار از ایران گزارش می شود.