سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی تولید و فرآوری خربزه

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نیما خالدی – دانشجوی بیماری شناسی گیاهی

چکیده:

دراین مطالعه به منظور شناسایی عوامل بوته میری خربزهدر استان کرمانشاه طی سال زراعی ۱۳۸۸ از مناطق مختلف جالیزکاری دراین استان بازدید به عمل آمده و نمونه های بیمار به آزمایشگاه منتقل گردید جداسازی و خالص سازی عامل بیماری با استفاده از میحط کشت های عمومی شامل WA,PDA و محیط کشتهای نیمه انتخابی شامل PARP برای جداسازی فیتوفترا و Nash- Snyder برای جداسازی فوزاریوم صورت گرفت دراین مطالعه درمجموع ۳۳ جدایه از نمونه های بیمار به دست آمد که ۷ جدایه متعلق به جنس Phytophthora spp و ۲۱ جدایه گونه Fusarium oxysporum و ۲ جدایه Macrophomina phaseolina و ۳ جدایه Fusarium solani تشخیص داده شدندکه بیماریزایی آنها برروی میزبان مربوطه به اثبات رسید تمامی جدایه های متعلق به جنس فیتوفترا از مزارع آبی و به ویژه ازکشتهای کرتی بهدست آمدند. درحالی که جدایه های فوزاریوم وماکروفومینا از نمونه های بیمار در مزارع دیم یا مزارعی که دچار تش رطوبت بودند جداسازی شدند. این موضوع اهمیت اصلاح شیوه آبیاری درمهار این بیماری را به اثبات می رساند.