سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

زهره معتمدی نیا – دانش آموخته ترویج و آموزش کشاورزی
عبدالحمید پاپ زن – دانشیار دانشگاه رازی
حسین مهدی زاده – استادیاردانشگاه ایلام
هوشنگ ناصری راد – دستیارعلمی دانشگاه پیام نورایلام

چکیده:

هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل تعیینکنندهی کاربرد ICT در آموزشهای زیست محیطی توسط مالکان و مدیرانSMEهای کشاورزی استان کرمانشاه بود. برای انتخاب نمونهها از روشنمونهگیری طبقهای استفاده شد. جهت گردآوری اطلاعات از نسخهی اصلاح شدهی پارادایم نوین محیطی، پرسشنامهی سواد دیجیتالی دانشگاه واشنگتن و پرسشنامهی محقق ساخته استفاده گردید. روایی محتوایی ابزار تحقیق با استفاده از نظرات افراد صاحبنظر در زمینهیICTبدست آمد. سنجش پایایی ابزار تحقیق با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ نشان از قابلیت اعتماد ابزار تحقیق داشت. یافتهها نشان داد که نگرش زیست محیطی و آشنایی با فناوریwebعوامل تأثیرگذار بر قصد کاربردICT در آموزشهای زیست محیطی میباشند، همچنین قصد کاربردICTدارای ارتباطی معنیدار با متغیر کاربردICT در آموزشهای زیست محیطی بود، لذا پیشنهاد میشود تا از طریق یک کارزار آموزشی نسبت به ارتقاء نگرشزیست محیطی و دانش مدیران و مالکان این واحدها برای کار در محیطweb اقدام گردد.