سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمود حقانی – دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
وحید قربانی – دانشگاه علامه طباطبائی
محمدرضا کلباسی – شرکت برق منطقه ای تهران

چکیده:

یکی از مهمترین مشکلات اجرایی پروژهها، تأخیر در زمان اجرا و تحویل آن میباشد. تأخیر در تحویل پروژهها منجر به زیانهای مالی برای کلیه دست اندرکاران و ذی نفعان پروژه خواهد شد و عدمالنفعی را برای آنان ایجاد خواهد نمود و نهایتاً کاهش رفاه و مطلوبیت تولیدکنندگان و مصرفکنندگان را در پی خواهد داشت. اهمیت موضوع باعث شده تا پروژههای مرتبط با برق تهران در مطالعه حاضر مورد بررسی قرار گیرد. در مطالعه فوق پروژههای مربوط به پست های انتقال و فوق توزیع، خطوط انتقال و فوق توزیع، دیسپاچینگ، ومخابرات و فیبر نوری مورد بررسی قرار گیرد. جهت تجزیه و تحلیل نتایج از آماره کاملمربع (Chi-Square) و تجزیه و تحلیل واریانس یکطرفه (One-way ANOVA) و آزمونF استفاده شده است. نتایج نشان داده که در مرحله قبل از اجرا بیشترین تأخیرها به ترتیب در مرحله الف) مبادله قرارداد با پیمانکار، ب: تصدیق طراحی ج : مبادله قرارداد با مشاور صورت پذیرفته است و نیز در مرحله اجرا مهمترین دلایل تأخیر پروژه ها الف: عدم تامین به موقع منابع مالی برای پروژه و پس از آن ب: وجود معارض بوده است و نیز بروز اختلاف بین کارفرما و مشاور، مخاطراتی چون آتش سوزی و تغییر بنیادی در شرایط ریسک به عنوان دلایل با اهمیت پایین بوده اند.