سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهرآسا تقدیسی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر دانشگاه آزاد اسلامی واحد آش
سید محمد علوی – کارشناس ارشد پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان دانشگاه علو
عباس صبوروح منفرد – کارشناس ارشد واحد تحقیقات باغات فجر ساری وابسته به بنیاد مستضعفان و جا
همت اله پیردشتی – دانشیار پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان دانشگاه علوم کش

چکیده:

استان مازندران با در اختیار داشتن حدود ۴۰ درصد از سطح کشت مرکبات، بیشترین میزان تولید مرکبات کشور را دارا است. پایه های مرکبات نقش تعیین کننده ای در آینده باغ و میزان تولید از لحاظ کمی و کیفی دارند. عمده ترین مشکلات خزانه های بیماری مرگ گیاهچه و تعدادی از بیماری های فیزبولوژیک می باشد. در بین بیماری های فیزیولوژیک، مشکل پیچیدگی ریشه که اخیرا نیز شایعتر شده است که جایگاه خاصی برخوردار است. غالبا مقدار نسبتا زیادی از گیاهچه ها دارای منحنی خفیف یا شدید S-شکل (Bench-root یا Gooseneck) در ریشه های جوان یا هیپوکوتیل هستند و این به ریشه گیاهچه های در آینده آسیب می رساند. نهال های دارای این عارضه به تدریج که رشد می کنند مشکل آنها حادتر می شود. در نتیجه سیستک آوندی دچار اشکال شده و به اصطلاح نهال خفه می شود. بنابراین در این تحقیق سعی شده است تا ضمن معرفی این بیماری، راه حلی برای بهبود مشکل پیچیدگی ریشه پایه های مرکبات جهت بررسی دقیق تر ارائه گردد. نتایج بررسی های اولیه نشان داد ترکیبات سبک خاک از جمله کوکوپیت و پیت ماس بهترین نتیجه را د رکنرتل و مهار عارضه پیچیدگی ریشه دار داشتند. از سوی دیگر خیساندن بذور به مدت ۲۴ تا ۳۶ یاعت قبل از کاشت و یا کاشت بذر تازه برداشت شده از میوه با بذرو دارای پوسته ضعیف میزان گیاهچه های دارای پیچیدگی را نسبت به بذور انبار شده خشک به طور قابل ملاحظه ای کاهش می دهد.