سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیر عربی پاریزی – دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق
سعید اسماعیلی – دانشگاه شهید باهنر کرمان، استادیار بخش مهندسی برق

چکیده:

در این مقاله با استفاده از ترکیب تبدیل S و منطق فازی یک روش نو برای تشخیص علل وقوع کمبود ولتاژ معرفی شده است. با استفاده از تبدیل S خصوصیات مناسب شکل موج استخراج شده و یک سری پارامتر از این خصوصیات حاصل میشود. سپس سیستم فازی پیشنهاد شده بر اساس این پارامترها علل رخداد کمبود ولتاژ را تعیین میکند. خطاهای تکفاز به زمین LG ، فاز به فاز LL ، دو فاز به زمین LLG ، سه فاز به هم LLL و سه فاز به زمین LLLG و در مدار آمدن بارهای تکفاز، دوفاز و سهفاز به عنوان علل وقوع کمبود ولتاژ در نظر گرفته شدهاند که توسط سیستم فازی شناسایی میشوند. برای بررسی توانایی روش پیشنهادی در شناسایی علل وقوع کمبود ولتاژ، سیگنالهای مورد بررسی با نویز گاوسی سفید و با مقادیر مختلف سیگنال به نویز ترکیب شده اند. نتایج شبیهسازی نشان میدهد روش پیشنهادی دقت بسیار خوبی برای شناسایی علل وقوع کمبود ولتاژ را دارد.