سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

کرم سپه وند – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان

چکیده:

یکی از اقدامات اداره کل منابع طبیعی استان لرستان کاشت نهال درعرصه های جنگلی است کهعمده نهالهای خود رااز سه نهالستان درداخل استان تهیه می نماید دراین نهالستانها نهالهای مختلفی شامل سرونقره ای Cuperessus arizonica وسرو خمره ای Platycladlus orientalis وصنوبرpopulus euphratica وPinus brutiaکاج بروسیا وPistacia atlantica وOlea europaea وRobinia «Pseudoacacia L. وزبان گنجشک«Fraxinus rotundifolia وJuglans regiaگردو وجوالدوزCatalpa sp.eciosa » وعرعر Ailanthus altissima کاشته می شود که این نهالها توسط سه عامل بیماریهای قارچی پوسیدگی طوقه و ریشه علفهای هرز و سرمازدگی خسارت می بینند به منظور بررسی علفهای هرز عمده خسارت زا به این نهالستان دربهار سال ۸۱ گیاهان هرز آن جمع آوری و شناسایی شد که علفهای هرز Galium aparinl, convolulns arvensis, capsella bursa pasturis, Taraxacum officinalis, Viola tricolor, Medicayo lupulina,Vicia Pereyrina, Vicia sp., Lamium amplexicaule, Hordeum murinum, Polygonum sp., Anthemis cotula, Anagalis sp., LoLium Perenne L. Carthamns sp., Ranunculus arvensis, Lathyrus sp. به عنوانمهمترین علفهای هرز خسارت زا به این نهالها معرفی م یشوند.