سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

اصغر محمودی – استادیار گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه تبریز
سیمین خالصی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشینهای کشاورزی
عادل حسین پور – استادیار گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه ایلام
علی اکبر علی پور – گروه مهندسی طراحی صنعتی دانشگاه صنایع و معادن مرند

چکیده:

در این تحقیق، یک سیستم آزمایشگاهی برای بررسی امکان استفاده از آزمون پاسخ آکوستیک برای جداسازی ژنوتیپ های گردوی سنگی و کاغذی مورد مطالعه قرار گرفت. تعداد ۴۰۰۰ گردو، از هر ژنوتیپ ۲۰۰۰ عدد، مورد آزمایش قرار گرفت و خصوصیات ژنوتی پها از تجزیه و تحلیل سیگنال دریافتی در حوزه زمان و فرکانس و کاربرد روش آماری تجزیه به مولف ههای اصلیPCA استخراج شد. در مجموع ۴۷ ویژگی از ژنوتی پ گردوها انتخاب گردید که پس از نرمال شدن به عنوان بردار ورودی به ANN داده شد. بردار خروجی شبکه شامل ۲ نرون برای دسته بندی ژنوتیپ ها بود. چندین مدل مختلفANN هر کدام با تعداد نرو نهای مختلف در لایه پنهان برای تعیین ساختار موردنظر آموزش داده شدند. تعداد نرون های لایه پنهان پس از آزمو نهای متعدد نظیر حداقل رسانی میانگین مربعات خطاMSE) و ضریب همبستگیr) 18 نرون انتخاب شد. مدل ANN با ساختار ۲-۱۸-۴۷ برای جداسازی ژنوتیپ ها انتخاب گردید