سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی استادی جعفری – کارشناس ارشد مهندسی برنامه ریزی حملونقل
حسن جوانشیر – دکترای مهندسی صنایع، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
حامد رضا حیدری می آبادی – کارشناس ارشد مهندسی برنامه ریزی حملونقل، گروه بهرهبرداری راه روستا

چکیده:

توسعه پایدار به عنوان یک رویکرد جامع نگر، امروزه بر نحوه مصرف منابع کلیه فعالیتها بسیار موثر میباشد. توسعه مربوط به حملونقل مسافر و کالا در عرصههای برنامهریزی، تخصیصمنابع جامعه، برآورد تقاضای شیوههای مختلف حملونقل و بازخوردهای ناشی از آنها لزوم نگرش پایدار به این مقوله را ایجاب مینماید. از سوی دیگر بحران انرژی در کشورهای جهان و نوسانات ارزش سوختهای فسیلی در سالیان اخیر منجر به لزوم اقبال به سمت انرژیهای با فرآیند تولید پایدار و پیوسته گردیده است. در این مقاله به تشریح شاخصهای پایداری در بخشهای حملونقل و انرژی جهت دستیابی به راهبرد توسعه پایدار پرداخته شده است. به این منظور با تعریف مفاهیم اولیه توسعه، پایداری و توسعه پایدار از دیدگاه صنعت حملونقل و همچنین تدوین معیارهایی برای ارزیابی تأثیر انرژیهای تجدیدپذیر بر توسعه پایدار، میزان کارآیی انرژیهای فوق در دستیابی به این هدف، بدستآمده و معرفی شدهاند