سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

غفار محمدی – عضو هیات علمی/مربی – گروه پژوهشی منابع آب نوین
شهرام موسوی – عضو هیات علمی/مربی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

بازرسی سکوها در ایران با استفاده از غواص انجام می شود و با توجه به این که این کار مستلزم هزینه های هنگفت، وقت زیاد، ریسک بالاو تجهیزات و وسایل زیاد است، ارائه روشهای جدیدتر و ارزانتر برای بازرسی، یک کار ارزشمند تلقی میگردد. بدین منظور در اینتحقیق موضوع شناسایی سیستم سکوی سرویس که مورد آزمایش ارتعاشات محیطی و ضربه کشتی قرار گرفته بود برای دستیابی بهخواص دینامیکی، مورد مطالعه قرار گرفت. دادههای بدست آمده از آزمایشات با روش ولچ (میانگین تبدیل فوریه داده ها) مورد تحلیل قرار گرفت و نتایج آن با نتایج مدل المان محدود سازه سکوی سرویس مقایسه شد. نتایج مطالعات تطابق خوبی بین مدل المان محدود وآزمایش را نشان داد. الگوی جدیدی مبتنی بر رگرسیون فرکانسهای مدل و آزمایش و حذف المانها از ترازهای مختلف سازه جاکت بهعنوان آسیب فرضی ارائه شد و با مقایسه مرز تشخیص آسیب مدل کالیبره شده و مدلهای آسیب دیده، تشخیص آسیب با استفاده از نتایج آزمایشات مورد مطالعه قرار گرفت و نتایج مطلوبی بدست آمد