سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسن نصیری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه باهنر کرمان
مهرداد آقابابایی – دانشجوی کارشناس ارشد
ملیحه مغفوری فرسنگی – دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
سعیدرضا صیدنژاد – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

یکی ا زمسائل برای شناسایی ماتریس های سیستم های دینامیکی خطی روش حداقل مربعات پیشنهاد داده شده است تمرکز اصلی برروی شناسایی مدل کاهش مرتبه یافته می باشد برای کاهش مرتبه از روش تجزیه متعامد مناسب استفاده شده است یک مساله شناسایی شامل شناسایی ماتریسهای جرم میرایی و سفتی درچارچوب یک مساله تخمین حداقل مربعات خطی مطرح شده است ازجبرکرونکر برای دستیابی به فرم مناسب حداقل مربعات استفاده شده است دراین روش برخلاف روشهای گذشته از اصل رگولاریسیون تعمیم یافته با استفاده از الگوریتم انبوه ذرات برای تعیین پارامتر رگولاریسیون استفاده گردیده است کاربرد روش پیشنهادی با استفاده از یک سیستم دینامیکی خطی گسسته نشان داده شده است.