سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فهیمه افضل جوان – دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک
محسن مبینی دهکردی – اعضا هیئت علمی دانشگاه شهرکرد
بهناز صفار –

چکیده:

آمیلازها یک گروه مهم ازانزیمهای صنعتی هستند که نماینده ۳۰درصد تولید جهانی آنزیم می باشند و کاربردهای متفاوتی درصنایع غذایی و دارویی تخمیر ساخت دترجنت ها کاغذ و پارچه دارند اگرچه این آنزیم ها بطور وسیع درحیوانات گیاهان و میکروارگانیسم ها توزیع شده اند اما عموما آنزیمهای میکروبی نیازهای صنعتی را رفع می کنند که دراین میان جنس باسیلوس که یک منبع مهم آنزیمهای ترشحی محسوب میشود جایگاه بزرگی داردو گونه های متفاوتی آن کاربردهای مهمی دربخشهای مختلف میکروبیولوژی کاربردی مانند صنایع غذایی دارویی دترجنت ها و صنایع تولید مواد شیمیایی دارند دراین پژ<هش تعدادزیادی باسیلوس از خاک مناطق مختلف کشور جمع آوری شد برای شناسایی این باسیلوس ها از تست های بیوشیمیایی استفاده شد و غربالگیری تولید انزیم آلفا امیلاز برروی تمامی ایزوله ها صورت پذیرفت درنهایت ژن کد کننده آلفا امیلاز یک باکتری باسیلوس بومی که به عنوان باسیلوس سابتیلیس شنایایی شد با استفاده از PCR مورد تکثیر قرارگرفت و سپس با استفاده ازوکتور شاتل اپی زومال p 316TDH3 درمیزبان پروکاریوتی E.coliکلون و بیان شد.