سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هادی رضایی ازندریانی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوفیزیک دانشگاه اراک
محمود میرزایی – دکتری ژئوفیزیک، دانشیار گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه اراک
فریدون قدیمی عروس محله – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اراک
رضا مرادی گهواده – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوفیزیک دانشگاه اراک

چکیده:

جهت تعیین کارستهای آبدار و گسل خوردگی ها در منطقه علیشار ساوه از روش سونداژ زنی مقاومت ویژه با آرایه شلومبرگر استفاده شد. در راستای این هدف تعداد ۶٠ سونداژ الکتریک با آرایه شلومبرگر در راستای هشت پروفیل ژئوالکتریک اندازه گیری گردید. برای تفسیر کمی شبه مقاطع دو بعدی با نرم افزار RES2DINV تهیه شد و در نهایت در پروفیلها کارستهای آب دار و گسل خوردگی شناسایی و تعیین گردید.