سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مصطفی فیض – کارشناس ارشد زمین شناسی اقتصادی، کارشناس بخش اآتشاف مدیریت زمین شناس
ریحانه احمدی روحانی – دانشجوی دکتری زمین شناسی اقتصادی دانشگاه فردوسی ، کارشناس بخش ژئوماتی
محمود پورخسرو – کارشناس ارشد زمین شناسی اقتصادی، کارشناس بخش اآتشاف مدیریت زمین شناس

چکیده:

زونهای آگاتدار، در برگه های زمین شناسی ١:١٠٠٫٠٠٠ موسویه و شارغنج به شمارههای ٧٧۵۶ و ٧۶۵۶ واقع در استان خراسان جنوبی و در بخش خاوری برگه ١:٢۵٠٫٠٠٠ بشرویه، داخل سنگهای آتشفشانی تراکی آندزیتی و آندزیت بازالتی مشاهده میشوند. سنگهای آتشفشانی فوق، سن پالئوژن داشته و حاصل فرورانش بلوک افغان به زیر بلوک لوت محسوب می شوند. به منظور اکتشاف کانی آگات در محدوده موردمطالعه، از پردازش دادههای ماهوارهای استر، لندست ETM+ و IRS استفاده گردید. روشهای مورد استفاده شامل نسبت باندی، ترآیب باندی و آنالیز طیفی به روش نقشه بردار زاویه طیفی SAM و همچنین تلفیق با اطلاعات حاصل از پیمایشهای صحرایی بوده است. در پیمایشهای صحرایی انجام شده آگاتها به فرم رگهای، قلوهای، برجا و به صورت انواع ژئود به رنگهای زرد، قرمز، بنفش، سفید متمایل به آبی و … مشاهده میشوند. با توجه به مجموعه مطالعات انجام شده از جمله برداشت ١۴٨ نمونه صحرایی از رخنمونهای دارای آنومالی آگات و با در نظرگرفتن میزان فراوانی، نوع و آیفیت آگاتهای برداشت شده، سه منطقه هدف به منظور اآتشافات تکمیلی انتخاب گردید.