سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

رضا رنجبری – کارشناسی ارشد رشته مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران
قاسم شیری – استادیار دانشگاه ایلام ودانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی
نرگس ایمانی پور – استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده:

هدف از این تحقیق ، بررسی روش های سرریز دانش در کارآفرینی سازمانی کسب وکارها به منظور ارائه مدل مفهومی می باشد . سرریز دانش از طریق کاهش هزینه های تولید واستفاده از دانش، سازمانها را به فعالیتهای دانش محور مانند نوآوری ، تشویق می کند. کارآفرینی سازمانی که با نوآوری و ورود به کسب و کار جدید و تغییر استراتژی تعریف می گردد، مستلزم ایجاد یا جذب دانشی نو در سازمان است و سرریز دانش با تسهیل دردسترسی به دانش ایجاد شده در بیرون سازمان ، می تواند روش های تعیین کننده در کارآفرینی سازمانی داشته باشد . در ادبیات مربوط به سرریز دانش، سازوکارهای گوناگونی برای این پدیده معرفی شده است که برخی از آنها عبارتند از : جابجایی کارکنان ، ثبت اختراعات ، نزدیکی جغرافیایی و ارتباطات نزدیک ، مهندسی مجدد ، جاسوسی اطلاعات ، نمایشگاهها وغیره . در این تحقیق ابتدا اهمیت هر کدام از این سازوکارها، با مراجعه به متخصصان وخبرگان به روش مصاحبه نیمه ساختاریافته بررسی شده و پس از رتبه بندی این سازوکارها ، روش های هر کدام از آنها در تقویت کارآفرینی سازمانی کسب وکارها مورد مطالعه قرار گرفته است .