سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش علمی دانشجویان علوم تربیتی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد صالحی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
محمد حاجی زاد – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا
اسحق علی عزیزی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

از ویژگی های قرن ۲۱ ، توسعه شگفت آور فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT)و فراگیرشدن شبکه جهانی اطلاعاتی، جهت افزایش سرعت و کیفیت در ارائه خدمات با اطمینان مطلوب می باشد. نقش این فن آوری از یک جهت در معرفی و امکان ارائهخدمات نوین که پیش از این اجرای آن ها قابل تصور نبوده است و از سوی دیگر در سرعت بخشیدن فرایندهای موجود تجلی پیدا کرده است. فن آوری اطلاعات و ارتباطات، ابزار خلق و انتقال دانایی و تصویرگر اجتماع آرمانی برخوردار از دانش، یعنیجامعه دانایی محور بر شمرده می شود، از این رو نقش این فناوری نوین در حوزه آموزشی، حداقل به اندازه تحولی است کهاتومبیل در صنعت حمل و نقل به وجود آورد. ضمن این که تفکر و دانایی به خودی خود بسیار پیچیده تر و انتزاعی تر از حمل ونقل است[ ۱]. اسلامی[ ۲] تحقیقی تحت عنوان بررسی زمینه های توسعه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در مدارسآموزش عمومی استان مازندران انجام داده است که نتایج حاصل از آن عبارت است از: تجهیزات و امکانات کامپیوتر مدارس مادر وضعیت پایینی قرار دارند. وضعیت مهارتICDL)معلمان نیز در وضع مطلوبی قرار ندارد ولی معلمان از علاقه و انگیزه بالایی برای استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و تدریس برخوردار هستند و وضعیت محتوای آموزشی موجود خوب ارزیابی شده است. حاجی زاد و صالحی[ ۳] تحقیقی تحت عنوان بررسی وضعیت استفاده از شبکه اینترنت و تأثیر آن بر فعالیت های علمی و پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران انجام دادند. نتایج تحقیق نشان داده است وضعیت استفاده از اینترنت در بین اعضای هیئت علمی خوب است و همچنین استادان میزان مهارت خود را دربازیابی اطلاعات در حد متوسط ذکر کردند. حاجی زاد و صالحی[ ۴] تحقیقی تحت عنوان بررسی وضعیت استفاده از شبکه اینترنت و تأثیر آن بر فعالیتهای علمی و پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشگاههای آزاد اسلامی استان مازندران انجام دادند.نتایج تحقیق نشان داده است وضعیت استفاده از اینترنت در بین اعضای هیئت علمی خوب است و همچنین استادان میزان مهارت خود را در بازیابی اطلاعات در حد متوسط ذکر کردند