سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین ملی کنفرانس مهندسی و مدیریت نوآوری

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

ابوالقاسم عربیون – استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
کامبیز طالبی – استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
فرزاد معظمی – کارشناسی ارشد دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
معصومه سلیمی – دانشجوی کارشناسی مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران

چکیده:

دراین پژوهش وضعیت صنعت قطعات خودرو کشور ازحیث صادرات قطعات خودرو به بازارهای جهانی برپایه مدل سوگیری کارافرینانه یا جهت گیری کارافرینانه مورد مطالعه قرارخواهد گرفت پژوهش حاضر درفاز کمی و با استفاده از رهیافت توصیفی و روش پیمایشی انجام یافته است برای سنجش روایی پرسشنامه از روش اعتبار محتوایی استفاده میگردد که با نظر متخصصین و کارشناسان صادرات خودرو و قطعات آن درمورد پرسشها و چگونگی بهبود آنها مورد تایید قرارگرفت و به منظور تعیین پایایی ازضریب آلفای کرونباخ که برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری که خصیصه های مختلف را اندازه گیری می کند استفاده گردید ابتدا توسط ضریب همبستگی پیرسون به بررسی رابطه بین عوامل مدل مفهومی تحقیق پرداخته ایم سپس توسط آزمون t به تجزیه و تحلیل میانگین یکگروه یا جامعه پرداختیم