سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس بین المللی جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدحسین فروزانفر – کارشناس ارشد مدیریت اجرایی از دانشگاه تهران،
مجید کمالی اردکانی – کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی از دانشگاه تهران،

چکیده:

یکی از مباحث جدید مدیریت که امروزه بهره گیری از آنسبب ایجاد مزیت رقابتی برای سازمانها شده است، مفهوم یادگیری سازمانی می باشد. با وجود محیط پیچیدهای که سازمانها در آن فعالیت می کنند، ضرورت وجود منابع توانمند جهت بقا سازمان، یک واقعیت قطعی است و سازمانی موفق خواهد بود که کارکنان آن جهت افزایش سطح بینش آگاهی و نوآوری خود بکوشند. در این مقاله پس از مرورکلی بر مفاهیم مرتبط با سازمان یادگیرنده، موانع یادگیری سازمانی و مراحل و الزامات استاندارد بین المللی ١٠٠١۵ISO شاخصهایی جهت سنجش اثربخشی دوره های آموزشی و تحقق واقعی سازمان یادگیرنده مطرح میشود و در پایان با استفاده از تطبیق مباحث یادگیری سازمانی و استاندارد بین المللی ١٠٠١۵ ISO راهکارهایی جهت اثربخشی دورههای آموزشی و نیل به مزیت رقابتی از طریق استقرار سیستم اثربخش یادگیری سازمانی ارائه می گردد