سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فریدون شریفی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن، دانشگاه صنعتی شاهرود
علیرضا عرب امیری – استادیار دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک،دانشگاه صنعتی شاهرود
ابوالقاسم کامکارروحانی – استادیار دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک،دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

بدلیل اهمیت بالای آبهای کارستی و نقش قابلتوجه آنها در تأمین آب مورد نیاز کشور ، بویژه در شهر شاهرود، تلاش برای اکتشاف منابع جدید کارستی، امری اجتنابناپذیر است. روش مرسوم برای تعیین موقعیت آبهای کارستی، استفاده از شواهدسطحی و هیدروژئولوژی است. در این تحقیق سعی شده است با استفاده از روش ژئوالکتریک که بر مبنای مقاومت لایههای زیرسطحی در مقابل عبور جریان الکتریکی، مدلی از واقعیت فیزیکی موجود در زمین را فراهم میسازد، محل دسترسی به آب-های کارستی در منطقه جنوب غربی تپال شاهرود تعیین شود. برای این منظور اقدام به تهیه چهار مقطع ژئوالکتریک با استفاده از آرایه الکترودی دوقطبی- دوقطبی با فاصله الکترودی ۷۵ متری و گامهای دوقطبی ۱ تا ۸ شدهاست. در ادامه، داده های اندازهگیریشده تبدیل به مقاومتویژه ظاهری شده و با استفاده از نرمافزارRes2DINV قابلیت مدلسازی عددی و معکوس، تغییرات جانبی و عمقی مقاومتویژه مدلسازی، و محل مناسب برای حفاری پیشنهاد شده است