سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدعلی حسیىی(حبیب) – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
قاسمعلی ابرسجی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

چکیده:

حفاظت مناطق و جمع آوری بذر یکی از بهترین شیوه های حفظ ذخایر توراثی ژنتیک می باشد. بدین منظور دشت میرزابایلو و آلمه در پارک ملی گلستان با وسعت ۱۰۹۳۵ هکتار جهت مطالعه انتخاب گردید. برای بررسی و شناسایی ذخایر توراثی گیاهی، ابتدا نقشه توپوگرافی منطقه با مقیاس ۵۰۰۰۰:۱ تهیه و محدوده کاری روی آن مشخص و طی بازدید های صحرائی مورد شناسایی دقیق قرار گرفت. سپس نقشه واحدهای شکل زمین ترسیم و توده های معرف تعیین و در هر یک از این توده های، داخل قطعات نمونه، پوشش گیاهی بررسی شد. برای تعیین سطح قطعات نمونه، از روش حداقل سطح استفاده شد، بطوریکه سطح مورد نظر برای جوامع گیاهی علفی ۴ متر مربع گیاهان بوته ای ۱۶ متر مربع در نظر گرفته شد. در منطقه مورد بررسی د رمجموع ۶۰ واحد گیاهی تفکیک گردید و تعدا ۵۶ گونه متعلق به خانواده Papilionaceae و Poaceae شناسایی شد که در این میان تیره Poaceae با ۳۳ گونه در زتبه اول و تیره Papilionaceae با ۲۳ گونه گیاهی در رتبه دوم قرار داشتند.