سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

طاهر نجفیان – کارشناسی ارشد اکتشاف معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان،
نادر فتحیان پور – دانشیار دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی اصفهان
حجت اله رنجبر – دانشیار بخش مهندسی معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان
رامین بخش پور – کارشناسی ارشد مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

عموماً یک تصویر ماهواره ای در برگیرنده عوارض مختلف با ویژگیهای طیفی متفاوت می باشد. هدف از طبقه بندی یک تصویر ماهواره ای تقسیم تصویر به نواحی مختلف است بطوری که پیکسل های هر ناحیه دارای خصوصیات طیفی مشابه باشند. در این تحقیق توانایی شبکه عصبی خودسازماندهSOM در بررسیهای دورسنجی و بویژه طبقه بندی طیفی مناطقی که اطلاعات زیادی در مورد ساختار زمین شناسی و نوع پوشش های سطحی آنها موجودنمی باشد، مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجایی که اغلب کانسارهای مس پورفیری ایران با ویژگیهای طیفی شناخته شده در کمان ماگمایی ارومیه-دختر قرار گرفته اند، ناحیه مورد مطالعه در این تحقیق از بخش جنوبی اینکمان در جنوب غرب استان کرمان که در بر گیرنده کانسارهای پورفیری مهمی همچون کوه پنج و دره زار می باشد)بخشهائی از برگه ۹:۹۰۰۰۰۰ پاریز(، انتخاب شده است. در این تحقیق با استفاده از داده های تلفیقی ماهواره ای سنجنده هایALI و ASTER و استفاده از الگوریتم شبکه عصبی خود سازمانده کوهونن بوسیلهی برنامه نویسی در محیط نرم افزار متلب، نواحی حاوی دگرسانی های گرمابی که در رابطه با کانسار های مس پرفیری هستند، شناسایی و به نقشه در آورده شده اند