سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

لیلا پیره – کارشناسی ارشد اکتشاف معدن،دانشگاه صنعتی اصفهان- ایران
هوشنگ اسدی هارونی – اعضا هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
نادر فتحیان پور –

چکیده:

وقتی ذخایر هیدروکربوری نشت پیدا میکنند مقادیر متغیری از نفت و گاز به شکل تراوشهای موئین که مرئی نبوده و تراوشهای ماکرو که قابل روئیتاند، به سطح مهاجرت میکنند. تراوشهای موئین را میتوان به دلیل استرسی که بهگیاهان وارد میکنند و آنومالیهایی ژئوشیمیایی که در خاک و سنگ به وجود میآورند، با مطالعات سنجش از دور شناسایی کرد. منطقه مورد مطالعه در شمالغرب ایلام قرار دارد و از دیدگاه ساختاری در بخش چین خورده از پهنه زمینساختی زاگرس جای گرفته است. زون ساختاری زاگرس چین خورده به دلیل حضور میادین بزرگ نفتی، شرایط زمین شناسی مناسب و پیدایش انواع مختلفی از تراوشهای هیدروکربوری در سراسر کمربند چین خورده، محیط مناسبی برایتست روشهای طیفی سنجش از دور در اکتشاف هیدروکربورها محسوب میگردد. به منظور بارزسازی کانیهای مرتبطبا دگرسانی تراوش های موئین هیدروکربوری و جداسازی پوششهای گیاهی از روش طبقه بندی نظارت شدهی نقشه بردار زاویه طیفی استفاده شد. عضوهای نهایی جهت این طبقه بندی از روشهای پردازش نسبتهای باندی Ls-Fit شاخص طیفی، طیفهای تصویر شاخص گیاهی NDVI استخراج شدند. بعد از انجام این پردازشها پوشش گیاهی شامل سه کلاس گیاه خشک، گیاه نیمه سبز وگیاه سبز و مناطق دگرسانی شامل چهار کائولینیت، هماتیت، لیمونیت و کلریت، مشخص ش . د