سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی اکبر رئیس پور – کارشناس ارشد، تحقیقات آموزشی. آموزش و پرورش بابل
علی حسن پور – کارشناس ارشد، تحقیقات آموزشی. آموزش و پرورش بابل
جعفر اکبری لنگوری – کارشناس ارشد، جغرافیا و برنامه ریزی شهری. آموزش و پرورش بابل

چکیده:

هدف از این پژوهش پیمایشی بررسی موانع کاربست مهارت های مدیریت در سطح مدیران مدارس می باشد؛ جامعه آماری دراین پژوهش کلیه مدیران مدارس ابتدائی، راهنمایی و متوسطه شهرستان بابل به تعداد ۵۰۰ نفر می باشد که نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان ۲۱۷ نفر محاسبه شد و به روش تصادفی ساده نمونه گیری شدند. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش از روش اسنادی و پرسشنامه که شامل ۳۵ سؤال با ضریب پایایی ۰/۸۱ استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روشهای آمار توصیفی و استنباطی شامل شاخصه های میانگین، انحراف معیار وt تک متغیره با کمک نرم افزار بسته آماری برای علوم اجتماعی ۴ استفاده شد. عدم آگاهی از مهارت های برنامه ریزی، ارزشیابی، امور مالی و بودجه بندی وتضعیف موقعیت اداری مدیران آموزشی، صرف شدن بیشتر وقت مدیران به انجام فعالیت های غیر آموزشی نظیر کارهای خدماتی، تعمیراتی و اجرائی، فقدان ساختار و چارت تشکیلاتی مطلوب در ادارات آموزش و پرورش تنوع و تکثیر بخشنامه ها در عدم کاربست مهارت های مدیریتی به عنوان موانع کاربست مهارت های مدیریت در سطح مدیران مدارس می باشد. عدم آگاهی از مهارت های مدیریت ، ساختار سازمانی ، دستورالعمل اجرایی واحد سازمانی، فقدان توانمندی مدیران در عدم کاربست مهارت های مدیریتی به عنوان موانع کاربست مهارت های مدیریت در سطح مدیران مدارس تأثیر دارد.