سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش ملی حسابداری ایران

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

منیر آقابابایی پور – کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا (س)
علی رحمانی – استادیار دانشگاه الزهرا (س)

چکیده:

شناخت درآمد نرم افزار با افزایش شرکت های فعال در این حوزه اهمیت زیادی یافته است. تحقیق حاضر با بررسی بیانیه مواضع حسابداری * SOP97-2آمریکا در زمینه شناسایی درآمد نرم افزار، لزوم تهیه و تدوین یک چنین رهنمودهای حسابداری در ایران را ارزیابی م یکند. از آنجا که در ایران پیشینه تحقیقی در ارتباط با شناسایی درآمد نرم افزار مشاهده نشد، لذا در بخش پیشینه تحقیق از مبانی نظریمرتبط با موضوع استفاده گردید که شامل شرح استاندارد حسابداری شماره ۳ ایران با عنوان درآمدعملیاتی و مقایسه آن با بیانیهSOP97-2 یباشد. از این استاندارد و این بیانیه جهت طراحی الگوی مفهومی تحقیق و پرسشنامه نیز استفاده شده است. نمونه انتخاب شده در این تحقیق شرکت های نرم افزاری دارای رتبه ۱یا ۲ در شورای عالی انفورماتیک ایران م یباشند. جهت جمع آوری داد ههای تحقیقاز پرسشنامه استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان م یدهد که شناخت درآمد فروش نرم افزار مطابق با استانداردهای حسابداری نیست، اما شناخت درآمد خدمات نصب و پشتیبانی نرم افزار مطابق بااستانداردهای حسابداری م یباشد. همچنین روش های شناسایی درآمد در شرکت های نرم افزاری ایرانمشابه است. همچنین سایر نتایج حاکی از آن است که شناخت درآمد نرم افزار در ایران نیاز به استاندارد یا رهنمود خاصی ندارد. به عبارت دیگر استاندارد حسابداری شماره ۳ که مبتنی بر اصول م یباشد پاسخگوی نیازهای شرکت های نرم افزاری م یباشد