سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عین اله روحی مقدم – استادیاردانشکده منابع طبیعی-دانشگاه زابل
ام البنین فیروزی – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری

چکیده:

بدلیل تغییر شرایط فرهنگی،اقتصادی واجتماعی دانش رسمی از حمایت های نهاده هاوموسسات علمی ودستگاههای دولتی برخوردار است،درحال توسعه وگسترش روز افزون میباشد،درحالیکه دانش بومی روستائیان وعشایر باوجوداینکه باشرایط محیطی وفرهنگی جامعه روستایی وعشایری سازگار میباشد ،اما چندان معتبر شناخته نشده ولذا این دانش بومی روبه فراموشی میباشدوباید اطلاعات مربوط به دانش بومی ساکنین هر منطقه رامدون وجمع آوری نمود..درواقع دانش بومی بعنوان مکمل دانش رسمی است وبایدموردتوجه متخصصان اور توسعه قراربگیرد.دراین مقاله برخی ارز جنبه های دانش بومی درزمینه مدیریت منابع طبیعی به ویژه مراتع حریم روستا وکشاورزی منطقه گلشهراز توابع شهرستان گلپایگان مورد بررسی قرارگرفته است.