سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد حیدری فر – هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) – فرودگاه مهرآباد – ساختمان ادارات

چکیده:

موضوع خوردگی و راههای شناسایی و کنترل آن از اهمیت خاصی در صنایع هوایی برخوردار است و سالانه هزینههای بسیار سنگینی را به شرکتهای هواپیمایی تحمیل میکند. تماس بین فلزات غیر همجنس در سطوح آلومینیومی بال هواپیما یکی از عوامل ایجاد خوردگی است. از این رو، شناسایی موضع خوردگی و محدوده و عمق آن توسط روشهای مختلف بازرسی غیرمخرب،(Non-Destructive Testing امکان کنترل و بررسی این پدیده و در صورت لزوم، انجام تعمیرات زود هنگام را فراهم میآورد. در این مقاله، به روشهای مختلف بازرسی غیرمخرب شامل بازرسی چشمیVisual)بازرسی با روش جریان گردابی(Eddy Current و بازرسی باروش فراصوتیUltrasonic)بصورت پالس-اکو(Pulse-Echoبکار گرفته شده در مراحل مختلف شناسایی خوردگی و تعمیر آن بر روی سطح بال یک فروند هواپیمای ارباس ۴A300-B هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) پرداخته شده است