سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی سمیعی سارخانلو – دانشگاه صنعتی سهند-تبریز-ایران
محمد رضا عزیزیان – دانشگاه صنعتی سهند-تبریز-ایران

چکیده:

در این مقاله ، با مدلسازی بردار فضایی موتور القایی نامتقارن ناشی از خطای حلقه به حلقه استاتور، طرح جدید ی برای تشخیص این خطا معرفی می شود که در آن از یک شبکه عصبی پیشرو چندلایه با الگوی بردار فضایی استفاده شده است. در این کار با استفاده از ویژگیهای بردارهای فضایی ولتاژ و جریان استاتور، شاخصهای جدیدی تعریف می گردد که نوسان در این شاخصها ناشی از عدم تعادل ولتاژ و جریان می باشد. با توجه به اینکه در عمل وجود اغتشاشات و نامتقارنیهای جزئی مجاز در ورودیها و پارامترهای موتور القایی امری اجتنابناپذیر است از اینرو، با آموزش مناسب شبکه عصبی در شرایط عملکردی واقعی موتور، طرح معرفی شده قادر به تشخیص مستقل خطای اتصال کوتاه حلقه به حلقه استاتور بدون توجه به وقوع نامتعادلی مجاز در ولتاژ ورودی، افت یا اضافه ولتاژ متقارن س ه فاز و تغییر مجاز در گشتاور بار ، خواهد بود. نتایج عملی و شبیهسازی حاصله ، موید صحت مدلسازی خطا و قابلیت طرح ارایه شده در تشخیص این خطا می باشد.