سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کوشا آفرین – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شمال آمل
سید محمد سیدپور – استادیار و عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه شمال

چکیده:

امروزه روش های نوینی برای شناسایی خرابی سازه ها ابداع شده که جایگزین روش های سنتی شده اند. از جمله این روش ها، شناسایی خرابی سازه ها به روش های دینامیکی می باشد که به بررسی ویژگی های دینامیکی سازه از جمله فرکانس های طبیعی، اشکال مودی، تابع پاسخ فرکانسی و… می پردازند. در این تحقیق، شناسایی خرابی سازه ها بر اساس تغییر در تابع پاسخ فرکانسی سازه به عنوان یک مشخصه دینامیکی، انجام شده است. در این راستا، با استفاده از توابع پاسخ فرکانسی سازه سالم، سازه آسیب دیده ومدل تصادفی سازه تابع هدفی تشکیل داده و با استفاده از روش بهینه سازی تکامل تفاضلی، این تابع حداقل می شود. جهت نشان دادن کارایی روش پیشنهادی، دو مثال عددی شامل تیر و قاب ارائه شده که نتایج بدست آمده بیانگر دقت و عملکرد مناسب روش پیشنهادی برای شناسایی خرابی در سازه ها می باشد.