سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

میلاد ضیایی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه
سیدصادق ناصرعلوی – دانشجوی دکتری سازه
عیسی سلاجقه – استاددانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

دراثر خرابی یک سازه ویژگیهای استاتیکی و دینامیکی سازه تغییر کرده که با درنظر گرفتن نحوی این تغییرات می توان مکان و شدت خرابی را درسازه شناسایی کرد درمسائل عیب یابی سازه ها بیشتر المان های سازه سالم می باشند و بردار خرابی المان های سازه برداری پرصفر میب اشد درالگوریتم جامعه مورچگان ACOR درفضای پیوسته احتمال انتخاب یک عدد صفر می باشد دراین مقاله با استفاده از IACOR با توجه به پیوسته بودن فضای جستجو احتمال انتخاب عدد صفر را برای المان های سالم افزایش داده ایم جهت نشاندادن کارایی روش پیشنهادی مثال عددی ارایه شده که نتایج بیانگر عملکرد مناسب روش فوق برای شناسایی خرابی درسازه ها می باشد.