سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی راهکارهای توسعه اقتصادی با محوریت برنامه ریزی منطقه ای

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

امیر محمد زارع مهذبیه – کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده:

امروزه در تمامی کشورها ، هدف دولتها از اعمال سیاستهای حمایتی، ایجاد ساختاری کارآمد در حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه است. لذا، انتخاب یک نظام حمایتی مناسب ضروری به نظر می رسد. در این راستا روش مناسب پرداخت یارانه و میزان بهره مندی هر خانوار، به دغدغه اصلی، بویژه برای کشورهای در حال توسعه، تبدیل شده است. این مطالعه به شناسایی و تفکیک خانوارها بر اساس آزمون تقریب میانگین پرداخته است. این آزمون بجای بررسی مستقیم درآمد خانوارها، از متغیرهایی استفاده می کند که به صورت معنی داری مخارج مصرفی هر خانوار را توضیح می دهند. در این راستا پس از تعیین متغیرهایی که در بهینه ترین حالت رفاه را توضیح می دهند، آستانه ای جهت تعیین افراد مستحق دریافت یارانه تعیین گردید. برای این کار خط فقر با روشهای مختلف محاسبه و بدنبال آن خطوط تفکیک متفاوتی تعیین شدند. در پایان خطای نوع اول و دوم برآورد و خط تفکیک بهینه جهت شناسایی و تفکیک خانوارهای نیازمند از بی نیاز انتخاب گردید.