سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

فاطمه شعبانیان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
لطفعلی دولتی – گروه گیاه پزشکی دانشگاه زنجان
سیروس آقاجان زاده – موسسه تحقیقات مرکبات کشور
بهروز گلعین –

چکیده:

با توجه به رشد روز افزون جمعیت و نیاز به غذای بیشتر و تولیدات کشاورزی در جوامع بشری و استفاده بیش از حد از سموم شیمیایی در کنترل آفات و آلودگی محیط زیست، کنترل بیولوژیک آفات بعنوان یکی از روش‌های مهم کنترلی بیش از پیش مورد توجه و مطالعه قرار گرفته است. شناخت دقیق عوامل کنترل‌کننده طبیعی و ارتباط بین آنها و آفات در موفقیت کنترل بیولوژیک نقش اساسی دارد. به این منظور تحقیق حاضر جهت شناسایی یکی از عوامل کنترل کننده بیولوژیک بالشک مرکبات(Pulvinaria aurantii) یعنی قارچ Lecanicillium انجام گرفت. نمونه ها در تابستان ۱۳۸۹ از باغهای مرکبات شرق گیلان و غرب مازندران و از روی ارقام مختلف مرکبات، جمع آوری و به آزمایشگاه منتقل شد. پس از کشت در محیطPDA ، خالص سازی و شناسایی در محیط کشت اختصاصی PCA انجام گردید. با بررسی های ریخت شناسی و استفاده از کلید های رایج و معتبر دو جدایه muscarium Lecanicillium و aphanocladii Lecanicillium از سی نمونه خالص شده شناسایی گردید. بر اساس نتایج به دست آمده فراوانی قارچ Lecanicillium در شرق گیلان بیشتر از غرب مازندران بود.