سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی

تعداد صفحات: ۲۸

نویسنده(ها):

بهروز حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی،دانشگاه اصفهان
عبدالرضا کاشکی – دانشجوی دکتری اقلیم شناسی،دانشگاه اصفهان
رامین حاتمی فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی،دانشگاه اصفهان
علیرضا عرب عامری – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی،دانشگاه اصفهان

چکیده:

دراین پژوهش از دادههای روزانه ۱۸ متغیر اقلیمی شامل دمای خشک در ساعات ۰۳-۰۹-۱۵ دمای تر در ساعات ۰۳-۰۹-۱۵ نم نسبی در ساعات ۰۳-۰۹-۱۵ سرعت باد ۰۳-۰۹-۱۵ سمت باد ۰۳-۰۹-۱۵ ارتفاع بارش روزانه دمای کمینه و دمای بیشینه طی سالهای ۱/۱/۶۳ تا ۸۲/۱۲/۲۹ به مدت ۲۰ سال برای ایستگاه اراک استفاده شده است برای تجزیه و تحلیل داده ها ازیکی از حالات بردار ویژه به نام حالت P برای تیپ بندی استفاده شد در واقع ارایش p ارایشی از ماتریس پایگاه داده است که متغیرهای جوی برروی ستونها و روزها برروی سطرها فراهم شده است سپس داده ها را استانداردسازی می کنیم در این صورت هرکدام از متغیرها سهم برابری در تیپ بندی خواهند داشت با توجه به نمودار درختی کل برای ایستگاه اراک ۴ تیپ اصلی به دست امد و برای هر تیپ بدست امده پیاپی رخداد رخنداد روز نماینده و دوره زمانی فعالیت آنها در دودهه گذشته مورد بررسی قرارگرفت تا تغییرات فراوانی تیپهای هوا در این دو دهه مشخص شود.