سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

بهروز حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی،دانشگاه اصفهان
سعید موحدی – استادیار گروه جغرافیا،دانشگاه اصقهان
روح اله نکوئی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی،دانشگاه اصفهان
مسعود علیمرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی،دانشگاه اصفهان

چکیده:

هدف از این پژوهش شناسایی تیپ های همدید ایستگاه کیش و نقش آن در برنامه ریزی برای جذف گردشگر می باشد دراین پژوهش از دادههای روزانه ۱۸ متغیر اقلیمی شامل دمای خشک در ساعات ۰۳-۰۹-۱۵ دمای تر در ساعات ۰۳-۰۹-۱۵ نم نسبی در ساعات ۰۳-۰۹-۱۵ سرعت باد ۰۳-۰۹-۱۵ سمت باد ۰۳-۰۹-۱۵ ارتفاع بارش روزانه دمای کمینه و دمای بیشینه طی سالهای ۱/۱/۶۳ تا ۸۲/۱۲/۲۹ به مدت ۲۰ سال برای ایستگاه کیش استفاده شده است ابتدا پایگاه داده ای از متغیرهای مورد بررسی در نرم افزار matlab ایجاد شد سپس داده ها استاندارد سازی شده دراین صورت هر کدام از متغیرها سهم برابری در تیپ بندی خواهند داشت سپس روی مقادیر استاندارد شده یک تحلیل خوشه ای و برای هر ایستگاه نمودار درختی ترسیم شد که برای ایستگاه کیش ۳ تیپ اصلی بدست امد.