سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی وب پژوهی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

الهام حقیقی – کارشناسی ارشد، مهندسی فناوری اطلاعات، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
غلامعلی منتظر – دانشیار، مهندسی فناوری اطلاعات، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده:

با ظهور اینترنت و پیدایش شبکه های اجتماعی برخط، آنچه که موجب شکل گیری، گسترش و تداوم استفاده کاربران از چنینشبکه هایی می شود، موضوع اعتماد است. از آنجا که میزان بهره مندی زنان و مردان از سرمایه اجتماعی یکسان نیست بنابراین سطحاعتماد در زنان متفاوت با مردان است و می توان گفت این تفاوت بر دیدگاه آنان نسبت به میزان اثرگذاری و اولویت عوامل مؤثر براعتماد شبکه های اجتماعی نیز متفاوت است. مقاله حاضر به بررسی اولویت عوامل اثرگذار بر اعتماد کاربران به شبکه های اجتماعیبرخط می پردازد و این عوامل را از دو دیدگاه زنان و مردان رتبه بندی می کند. نتایج حاصل نشان می دهد تفاوت چشم گیری میان زنان و مردان در اعتماد به شبکه های اجتماعی در عوامل «تخصیص حجم کافی به کاربران»، «داخلی یا خارجی بودن شبکه»، «تجربه استفاده قبلی کاربر»، «دسترس پذیری» و «سن» وجود دارد.