سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۲۸

نویسنده(ها):

داوود زارع – کارشناش ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران
مرضیه خویه – کارشناس مدیریت دانشگاه تهران

چکیده:

طرحهای عمرانی با بهره برداری از ظرفیت های طبیعی کشور، بهبود زندگی را ممکن میسازد. آثاری همچون اجبار به مهاجرت،تخریب زمینهای کشاورزی،افشزایش نرخ بیکاری و تخریب مسیرهای حمل و نقل نیز پدید می آورد. لازم است با اتکاء به رویکردها و تجارب عملی، راهکارهای مناسبی برای اسکان مجدد،تملک اراضی، جبران خسارات و مشارکت اهالی منطقه در فرایند دراز مدت ارائه گردد تا هدف این مقاله که شناسایی تغییرات در فرصتهای اشتغال در اثر ساخت سد تا مطالعه موردی سد کارون چهار توده است برآورده شود. روش تحقیق این پژوهش کیفی از نوع مطالعه موردی بود. لذا با استفاده از اسناد، مدارک و داده های ثبتی وضعیت اشتغال را قبل از احداث سد و تغییر فرصتهای اشتغال پس از بهره برداری آورده شد. همچنین تا کمک مصاحبه نیمه ساختار یافته ی و نیز پرسشنامه از مدیران و متخصصان چالشها و وضعیت اشتغال جاری نشان داده شده است. تحلیل نتایج نشان میدهد تخریب زمینهای کشاورزی بیشترین و تغییر مسیرهای حمل و نقل کمترین تاثیر را داشت. در نهایت پرواربندی گوسفند؛ نگهداری گاو شیری؛ خرید خودرو برای ارائه خدمات حمل و نقل,پذیرش ماهیان سردآبی, زنبورداری؛ واگذاری زمین های ملی همراه با طرحهای آبیاری راهکارهای پیشنهادی بود که در این مقاله تایید قرار گرفت.