سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه گشناباد – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
اردلان علیزاده – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان
بهنام بهروزنام – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

چکیده:

سرشاخه های گیاهان دارویی آویش برگ پهن Zataria multiflora و آویشن دنایی Thymus daenensis از گیاهان موجود در طبیعت و کاشته شده برداشت شدند. اسانس گیاهان به روش تقطیر با آب توسط دستگاه کلونجر استخراج گردید اسانس به دست آمده توسط دستگاه گاز کروماتوگرافی GC و گاز کروماتوگرافی متصل به طیف سنجی جرمی GC/MS تجزیه شد. نتایج این پژوهش نشان داد که میانگین درصد وزنی اسانس آویش برگ پهن ۲/۷۱ درصد و آویشن دنایی ۲/۴ درصد می باشد در اسانس آویش برگ بهن ۳۲ ترکیب شناسایی شد که مهمترین آنها کارواکرول ۳۹/۹۴% تیمول ۳۲/۹۲ % ، پارا – سیمن ۷/۱۵% ، گاما – ترپینن ۳/۶۳% ، بتا – کاریوفیلن ۲/۳۷% و آلفا – پینن ۲/۲۴% و در اسانس آویش دنایی ۲۶ ترکیب شناسایی شد که مهمترین آنها عبارتند از تیمول ۸۲/۸۹% ، گاما – ترپینن ۵/۰۶% و پارا سیمن ۲/۵۹% بود.