سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیما اکرامیان – گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان، اصفهان، ایران
منیره رنجبر – گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان، اصفهان، ایران
لیلا امجد – گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان، اصفهان، ایران

چکیده:

میوهها پس از برداشت خسارات فراوانی را متحمل میشوند که اغلب این خسارات ناشی از آلودگی ها میوه درحین برداشت، جابه جایی و بسته بند است. مهمترین عوامل بیمار زا در این مورد قارچهای عامل کپک و پوسیدگی هستند که در پرتقال کپک سبز Penicillium digitatum و در پیاز توسط قارچ Aspergillus niger ایجاد میشود که هر دو نوع قارچ از جمله شایع ترین گونه های قارچی هستند که قادر به تولید مایکوتوکسین در محصولات کشاورز میشوند. استفاده از عصاره گیاهان یکی از امیدوارکننده ترین و مؤثر ترین روش برا از بین بردن قار ها پس از برداشت است. بنابراین هدف از این مطالعه ارزیابی اثر فراکسیون ها گیاه Dracocephalum kotschyi بر رشد دو گونه پنی سیلیوم واسپرژیلوس بود زرین گیاه از منطقه شمال تهران جمع آوری شده بود. فراکسیون n هگزان، کلروفرم – ۳CHCl ، متانول و آبی از گیاه تهیه شد و با روش تماسی بر رو قار اثر داده شد. از نرم افزار آمار SAS ب را تجزیه و تحلیل دادهها و از آزمون دانکنبرای مقایسه میانگین ها استفاده شد. نتایج نشان داد غلظت و نوع عصاره ان هگزان بیشترین اثر را بر روی قارچ پنی سیلیوم و آسپرژیلوس دارد که در غلظت ۰۸۸ بیشترین اثر را در جلوگیری از رشد قارچ داشت پس ازآن فراکسیون آبی ، متانولی و کلروفرمی دارا بالاترین اثر بودند. نتایج این تحقیق نشان داد زرین گیاه توانایی مهار رشد قارچ ها آسپرژیلوس نیجر و پنی سیلیوم دیجیتاتوم را دارد.