سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

فیروزه حاجی علی اکبری – گروه مدیریت بازرگانی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران
الناز فرهنگ زاد – کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
یونس اسکندری – دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

چکیده:

پژوهش حاضر باهدف بررسی و شناسایی تاثیر ابعاد درونی برند بر تصمیم خرید بیمه بدنه اتومبیل در میانشرکتهای بیمه زنجان با استفاده از روش تحقیق علی یا پس از وقوع انجامشده است. جامعه آماری پژوهش شاملکلیه صاجبان خودرویی که از خدمات بیمه ای بدنه استفاده کرده اند و با استفاده از طرح نمونه گیری ترکیبی درابتدا با استفاده از روش نمونه گیری غیراحتمالی- قضاوتی چند نمایندگی بیمه در استان زنجان به عنوان نماینده یجامعه انتخاب شده وسپس با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده در هر نمایندگی بیمه پرسشنامه پژوهشبین افراد نمونه به تعداد ۳۸۴ نفر توزیع گردید ابزار جمع آوری اطلاعات شامل پرسش نامه محقق ساخته وشناسایی تاثیر ابعاد درونی برند بر تصمیم خرید بیمه بدنه اتومبیل بوده است. روایی محتوایی و صوریپرسشنامه ها مورد تأیید متخصصان قرار گرفت. پایایی پرسشنامه ها توسط آلفای کرونباخ برای پرسشنامه (۸۵%)تعیین گردید. برای تجزیه و تحلیل از روشهای آماری توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار) و آماراستنباطی (آزمون t تک متغیره با دو گروه مستقل و تحلیل واریانس یک طرفه) و تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار Lizrel استفاده شد. یافته های پژوهش نشان دادکه : ابعاد (نشانه) درونی برند به تصمیم به خرید بیمه بدنه اتومبیل تاثیر معنا داری دارد. شهرت شرکت به تصمیم به خرید بیمه بدنه اتومبیل تاثیر معنا داری دارد. بررسی هایرسانه ای تصمیم به خرید بیمه بدنه اتومبیل تاثیر معنا داری دارد. ویژگی های خدمات به تصمیم به خرید بیمهبدنه اتومبیل تاثیر معنا داری دارد.